تغییر استاد درس اصول علم اقتصاد۱(خرد) -گروه ۱ – از آقای دکتر هادیان به آقای دکتر صمدی

تغییر استاد درس اصول علم اقتصاد۱(خرد) -گروه ۱ – از آقای دکتر هادیان به آقای دکتر صمدی

استاد درس اصول علم اقتصاد۱(خرد) -گروه ۱ – از آقای دکتر هادیان به آقای دکتر صمدی تغییر یافت .شایان ذکر است برنامه کلاسی ایشان به شرح زیر می باشد:

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۴:۳۰

۱۳:۰۰

۱۳۹۵/۱۱/۲۰

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

اول

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۱۱/۳۰

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

دوم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

سوم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۰۹

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

چهارم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۱۶

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

پنجم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۲۳

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

ششم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

هفتم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۱۸

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

هشتم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۲۵

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

نهم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۰۳۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۶/۰۳/۰۱

دکتر حسین صمدی

اصول علم اقتصاد۱(خرد)

دهم

مجازی

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email