تغییر کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

تغییر کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر مومنی) کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- در تاریخ ۲/۱۲/۹۵   از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به ساعت ۱۸:۴۵ تا ۲۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز