اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶-۹۵(عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس)

(عدم برگزاری امتحان میان ترم جهت برخی از دروس نیمسال دوم ۹۶-۹۵)

بدین وسیله به اطلاع می رساند که جهت دروس :

۱ مبانی تئوری تربیت بدنی ۱ (عمومی)خانم دکتر کوشکی

۲-مبانی تئوری تربیت بدنی ۲ (عمومی) خانم دکتر کوشکی

۳-تجارت ۴( کارشناسی حقوق) دکتر علیرضا رجب زاده

۴-بزهکاری اطفال ( کارشناسی حقوق) دکتر ساداتی

۵-حقوق کیفری اقتصادی  (کارشناسی ارشد حقوق) دکتر ساداتی

۶- متون حقوقی ۲  (کارشناسی حقوق )دکتر علی رضایی

۷-طراحی سیستمهای کنترل منطقی   (ارشد ابزار دقیق)دکتر صفوی

۸-متون فقه جزایی (ارشد حقوق) دکتر هادیان شیرازی

امتحان میان ترم برگزار نمی گردد.

شایان ذکر است که جهت پی گیری سایر اطلاعیه های مربوط به برگزاری امتحان میان ترم نیمسال دوم ۹۶-۹۵ سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی را پی گیری نمایید.