یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-در تاریخ و ساعتهای زیر برگزار خواهد شد:

حقوق بین الملل خصوصی۲           تاریخ ۳/۳/۹۶         ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

داوری بین المللی         تاریخ   ۲۷/۲/۹۶                 ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز