پذیرش رشته های جدید مقطع ارشد در کنکور سراسری سال ۱۳۹۶

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی پذیرش در دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز می رساند رشته های جدید مورد پذیرش در مقطع ارشد آزمون سراسری سال ۹۶ به شرح زیر می باشد

۱- حقوق گرایش  بین الملل

۲-  علوم اقتصادی  گرایش اقتصاد انرژی

۳- علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای تصمیم گیری