تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق مدنی ۴ و حقوق تجارت ۲-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق مدنی ۴ و حقوق تجارت ۲-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی دوم دروس حقوق مدنی ۴ و حقوق تجارت ۲-گروه ۱ – از تاریخ ۲/۷/۹۶ به تاریخ ۳۰/۶/۹۶ جهت درس حقوق تجارت ۲ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و درس حقوق مدنی ۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز