قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی نا پیوسته سال ۹۶

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی نا پیوسته   سال ۹۶ می رساند اطلاعیه زمان  ثبت نام  متعاقبا اعلام می گردد.