زمان برگزاری جلسات جبرانی درس معادلات دیفرانسیل ، الکترومغناطیس و مازاد ریاضیات مهندسی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس کتابعلیان ، جبرانی جلسه اول درس معادلات دیفرانسیل  در تاریخ۱۰/۷/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس باقری ، جبرانی جلسه اول و دوم درس الکترومغناطیس  در تاریخ۶/۷/۹۶ , ۱۳/۷/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر مهاجری ، دو جلسه کلاس مازاد اول و دوم درس ریاضیات مهندسی پیشرفته در تاریخ۱۹/۹/۹۶  و ۴/۱۰/۹۶ ساعت۱۶-۱۸ برگزار می گردد.