تغییر زمان جلسه سوم کلاس درس ریاضی مهندسی اقای دکتر رستگار

 بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه سوم کلاس درس ریاضی مهندسی اقای دکتر رستگار از تاریخ۱۰/۷/۹۶ به تاریخ ۱۱/۷/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ تغییر یافت.