یک جلسه کلاس جبرانی مجازی ساعت درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –آقای دکتر رجا

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی ساعت درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –آقای دکتر رجا
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رجا) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی ساعت درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –در تاریخ ۶/۷/۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز