تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم و کنسل شدن جلسه ششم درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم و کنسل شدن جلسه ششم درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، تاریخ کلاس مجازی پنجم درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات–گروه ۱- از تاریخ ۲۴/۷/۹۶ به تاریخ ۲۳/۷/۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ تغییر یافت و جلسه ششم این درس در تاریخ ۱/۸/۹۶ کنسل اعلام می گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز