زمان برگزاری جبرانی جلسه اول مدار مخابراتی اقای دکتر جلالی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر جلالی جلسه اول درس مدار مخابراتی  در تاریخ ۵/۹/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.