زمان برگزاری جبرانی جلسه پنجم درس تاریخ اسلام خانم دکتر پایان

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر پایان ، جبرانی جلسه پنجم درس تاریخ اسلام در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.