زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس بانکهای اطلاعاتی نوین اقای دکتر صدرالدینی

 

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرالدینی جبرانی جلسه اول درس بانکهای اطلاعاتی نوین در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶  برگزار می گردد.