زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس ماشین های الکتریکی ۲ اقای دکتر محمدی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر محمدی جلسه اول  جبرانی درس ماشین های الکتریکی ۲  در تاریخ ۴/۱۰/۹۶  ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.