زمینه های تحقیقاتی اعلام شده توسط اساتید جهت تعیین موضوع سمینار ویژه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات هر سه گرایش

زمینه های تحقیقاتی اعلام شده توسط اساتید جهت تعیین موضوع سمینار ویژه

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات هر سه گرایش

موضوعات تحقیقاتی اساتید شامل لیست موجود می شود اما به این لیست محدود نمی باشد. بنابراین ممکن است اساتید موضوعات دیگری را نیز در نظر داشته باشند.
 

زمینه ای تحقیقاتی اساتید