ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده تکمیل ظرفیت  آزمو ن سراسری ۹۶مقطع کارشناسی می رساند اطلاعیه مربوط به زمان ثبت نام متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد