تغییر کلاس مجازی درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

تغییر کلاس مجازی درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شه پرست)، کلاس مجازی درس مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی -گروه ۱ – از تاریخ ۱۴/۱۱/۹۶ به تاریخ ۱۷/۱۱/۹۶ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ تغییر یافت .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز