زمان برگزاری جلسه چهارم درس ادله اثبات دعوی اقای دکتر فاتحی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  فاتحی جلسه چهارم  درس ادله اثبات دعوی در تاریخ ۱۲/۱۲/  ۹۶ساعت  ۱۶-۱۷:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس متون حقوقی ۲ اقای دکتر طلائی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر طلائی جبرانی اول  درس متون حقوقی ۲ در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ ساعت  ۸:۳۰-۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه سوم درس اصول روابط بین الملل اقای دکتر قرشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر قرشی جلسه سوم  درس اصول روابط بین الملل در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۶ساعت  ۸:۳۰-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس حقوق اساسی ۲ اقای دکتر خانی والی زاده

 

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر خانی والی زاده جبرانی دوم درس حقوق اساسی ۲ در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

اعلام برگزاری درس گرافیک کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ به صورت ده جلسه ای

به اطلاع می رساند درس گرافیک کامپیوتری آقای مهندس زارع و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ خانم مهندس ازوجی به صورت ده جلسه ای برگزار می گردد.

برنامه کلاسی این دروس … ادامه...

زمان برگزاری جلسه چهارم درس زبان انگلیسی ۲ اقای دکتر روحانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر روحانی جلسه چهارم درس زبان انگلیسی ۲ در تاریخ ۱۲/۱۰/  ۹۶ساعت  ۱۴-۱۵:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی درس قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس قواعد فقه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اقتصاد جهانگردی-گروه ۱- آقای دکتر اکبریان

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اقتصاد جهانگردی-گروه ۱- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، کلاس مجازی پنجم درس اقتصاد جهانگردی -گروه ۱از تاریخ ۷/۱۲/۹۶ به … ادامه...

نتایج انتقال از شیوه آموزش محور به پژو هش محور مهندسی فناوری اطلاعات ورودی دوم ۹۵

نتایج انتقال از شیوه آموزش محور به شیوه آموزش-پژوهش محور (مهندسی فناوری اطلاعات ورودی  دوم ۹۵(

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی تغییر شیوه آموزش محور به شیوه آموزش – پژوهش … ادامه...

زمان برگزاری جلسه سوم درس کنترل نوین خانم مهندس صادقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس صادقی جلسه سوم  درس کنترل نوین در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ ساعت ۸-۱۰  برگزار می گردد.… ادامه...

ثبت نام تک درس نیمسال دوم ۹۶

ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی۲ ، گروه ۱- آقای دکتر والی زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق اساسی۲ ، گروه ۱- آقای دکتر والی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر والی زاده)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس متون حقوقی به زبان خارجی۲–گروه ۱(دکتر طلایی)

یک جلسه کلاس جبرانی درس متون حقوقی به زبان خارجی۲–گروه ۱(دکتر طلایی)
بنا بنظر استاد محترم درس (دکتر طلایی) یک جلسه کلاس جبرانی درس متون حقوقی به زبان خارجی۲–گروه ۱(دکتر … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع

تغییر کلاس مجازی دوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱- آقای مهندس زارع
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس زارع) کلاس مجازی دوم درس گرافیک کامپیوتری – گروه ۱-از … ادامه...

زمان برگزاری درس ریاضی مهندسی اقای دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر دهقانی جبرانی اول  درس ریاضی مهندسی ۲و ۳ واحدی در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶  برگزار می گردد.… ادامه...