تغییر کلاس مجازی پنجم درس اقتصاد جهانگردی-گروه ۱- آقای دکتر اکبریان

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اقتصاد جهانگردی-گروه ۱- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، کلاس مجازی پنجم درس اقتصاد جهانگردی -گروه ۱از تاریخ ۷/۱۲/۹۶ به تاریخ ۱۴/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز