تغییر کلاس مجازی ششم و جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

تغییر کلاس مجازی ششم و جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، کلاس مجازی ششم آداب سفر در اسلام-گروه ۱-از تاریخ ۱۴/۱/۹۷ به تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ تغییر یافت . جبرانی این درس نیز در تاریخ۲۰/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز