به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی نیمسال دوم ۹۵ می رساند:

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی نیمسال دوم ۹۵ می رساند:

 

– فرصت تعیین استاد راهنمای پایان نامه برای دانشجویان شیوه پژوهش محور از تاریخ ۲۰/۰۱/۹۷ الی ۲۶/۰۱/۹۷ می باشد. جهت تعیین استاد راهنما لازم است فرم مربوطه را از  اینجا  دریافت و پس از اخذ امضای استاد محترم، از طریق قسمت مکاتبات در سیستم اتوماسیون آموزشی برای کارشناس آموزش ارشد فناوری اطلاعات ارسال نمائید.

 

 

با آرزوی موفقیت روزافزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده آموزشهای الکترونیکی