تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی –خانم دکتر ذاکری نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی –خانم دکتر ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) کلاس مجازی دروس حقوق مدنی ۱ و مالکیت معنوی -گروه ۱ – از تاریخ ۱۳/۲/۹۷ به تاریخ ۲۰/۲/۹۷ جهت درس مالکیت معنوی ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و درس حقوق مدنی ۱ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز