زمان برگزاری مازاد اول درس داوری بین الملل اقای دکتر ایزدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر ایزدی مازاد اول  درس  داوری بین الملل در تاریخ ۱/۳/۹۷  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس حقوق مدنی ۱ گروه ۲ اقای دکتر امیر حسینی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر امیر حسینی جبرانی دوم درس  حقوق مدنی ۱ گروه ۲ در تاریخ ۲۵/۲/۹۷  ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی سوم درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر جمشیدی جبرانی سوم درس  مخابرات ۱ در تاریخ ۲۴/۲/۹۷  ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس نظریه زبان ها و ماشین خانم دکتر راستین

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  راستین مازاد اول  درس نظریه زبان ها و ماشین  در تاریخ  ۲۲/۲/۹۷  ساعت  ۱۰-۱۲برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه هفتم درس متون فقه ۳ اقای دکتر اسماعیل پور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر اسماعیل پور جلسه هفتم درس متون فقه ۳ در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۸-۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

ثبت نام تک درس پایان ترم دوم ۹۶- ومنابع تک درس

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – در قسمت لینک های مهم – می رساند که می بایست … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی چهارم درس حقوق اداری ۲ اقای دکتر والی زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر والی زاده جبرانی چهارم درس حقوق اداری ۲ در تاریخ ۱۸/۲/۹۷  ساعت ۸-۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه هشتم درس اداب سفر در اسلام خانم دکتر معاون

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  معاون  جلسه هشتم درس اداب سفر در اسلام در تاریخ  ۲۴/۲/۹۷  ساعت  ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه هشتم درس مهندسی سیستمها اقای دکتر سامی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر سامی جلسه هشتم درس مهندسی سیستمها  در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس طراحی عاملگرا اقای دکتر رافع

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر رافع  جلسه جبرانی درس طراحی عاملگرا  در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۸-۱۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس ایین دادرسی کیفری ۱ اقای دکتر نیکنام

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر نیکنام جلسه  جبرانی دوم درس ایین دادرسی کیفری ۱  در تاریخ ۱۸/۲/۹۷  ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی خانم دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  دهقانی  جلسه جبرانی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی  در تاریخ  ۲۳/۲/۹۷  ساعت  ۸-۱۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس ماکرویو اقای دکتر بهمن سلطانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  بهمن سلطانی  جلسه جبرانی  درس ماکرویو  در تاریخ ۲۰/۲/۹۷  ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس متون فقه ۱ گروه ۲ اقای دکتر طلعتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  طلعتی جلسه  جبرانی  درس متون فقه ۱ گروه ۲ در تاریخ ۸/۳/۹۷  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲ خانم دکتر صمیمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  صمیمی درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲ در تاریخ  ۱۷/۲/۹۷   از ساعت ۱۸-۱۶به ساعت ۱۶-۱۴تغییر یافت… ادامه...