ادغام و تغییر ساعت درس ریاضی مهندسی ۲ واحدی با ریاضی مهندسی ۳ واحدی(آقای مهندس احمدی)

ادغام درس ریاضی مهندسی ۲ واحدی با ریاضی مهندسی ۳ واحدی(آقای مهندس احمدی)
بنا به نظر معاونت دانشکده کلاسهای دروس ریاضی مهندسی ۲ واحدی با ریاضی مهندسی ۳ واحدی (آقای مهندس احمدی) ادغام گردید.شایان ذکر است زمان تشکیل این کلاس از پنج شنبه ها به چهار شنبه ها ساعت ۱۰تا ۱۲ تغییر یافت.