دو گروه شدن درس انگلیسی عمومی – آقای دکتر خرمایی

دو گروه شدن درس انگلیسی عمومی – آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر معاونت دانشکده ، درس انگلیسی عمومی – آقای دکتر خرمایی دو گروه شد.شایان ذکر است برنامه کلاسی گروه ۲ این درس به شرح زیر می باشد.

۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ دکتر علیرضا خرمایی اول گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ دکتر علیرضا خرمایی دوم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ دکتر علیرضا خرمایی سوم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ دکتر علیرضا خرمایی چهارم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دکتر علیرضا خرمایی پنجم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ دکتر علیرضا خرمایی ششم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ دکتر علیرضا خرمایی هفتم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ دکتر علیرضا خرمایی هشتم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ دکتر علیرضا خرمایی نهم گروه ۲
۲۷۰۱۳۱۸۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ دکتر علیرضا خرمایی دهم گروه ۲