جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی۱ و حقوق بین الملل عمومی ۲- گروه ۱- آقای دکتر طلایی

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی۱ و حقوق بین الملل عمومی ۲- گروه ۱- آقای دکتر طلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طلایی)، جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی حقوق بین الملل عمومی ۲- گروه ۱- در تاریخ ۱۲/۸/۹۷ به ترتیب ساعت ۸ تا ۹:۳۰ و ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ و ۱۰:۳۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز