یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس حقوق تجارت ۴ و حقوق مدنی ۶ -گروه ۱ – آقای دکتر رجب زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس حقوق تجارت ۴ و حقوق مدنی ۶ -گروه ۱ – آقای دکتر رجب زاده
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رجب زاده) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس حقوق تجارت ۴ و حقوق مدنی۶ -گروه ۱ – در تاریخ ۱۳/۸/۹۷ جهت درس حقوق تجارت ۴ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ و جهت درس حقوق مدنی ۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز