ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات به صورت خودخوان

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات به صورت خودخوان
بنا بنظر معاون دانشکده دروس زیر به دلیل نرسیدن به حد نصاب به صورت خودخوان برگزار خواهد شد. شایان ذکر است برای هر درس دو جلسه کلاس برگزار خواهد شد .
شبکه های رایانه ای۱-آقای دکتر تاج بخش :۷/۸/۹۷ و ۲۶/۹/۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۶
مهندسی نرم افزار ۲– خانم مهندس ازوجی:۹/۸/۹۷ و ۲۸/۹/۹۷ ساعت ۱۴ تا ۱۶
اقتصاد مهندسی- خانم دکتر زرین پور : ۷/۸/۹۷ و ۲۶/۹/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۸

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email