یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – خانم مهندس مختارنامه

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – خانم مهندس مختارنامه
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مختارنامه)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ –در تاریخ ۱۳/۸/۹۷ ساعت ۸ تا ۱۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز