تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس مبانی مردم شناسی-گروه ۱– خانم دکتر هاشمی

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس مبانی مردم شناسی-گروه ۱– خانم دکتر هاشمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر هاشمی) تاریخ کلاس مجازی ششم درس مبانی مردم شناسی -گروه ۱– از تاریخ ۹/۸/۹۷ به تاریخ ۱۲/۸/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز