مازاد کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی-گروه ۱- آقای دکتر فتاحی

مازاد کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی-گروه ۱- آقای دکتر فتاحی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فتاحی)، جبرانی کلاس مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی در تاریخ ۱۳/۸/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز