تغییر کلاس مجازی چهارم درس سمینار – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان

تغییر کلاس مجازی چهارم درس سمینار – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رایجیان)، کلاس مجازی چهار درس سمینار – گروه ۱- از تاریخ ۷/۹/۹۷ به تاریخ ۱۴/۹/۹۷ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز