تغییرکلاس مجازی هفتم درس امور مسافرت و صدور بلیط – گروه ۱- خانم دکتر زندی

تغییرکلاس مجازی هفتم درس امور مسافرت و صدور بلیط – گروه ۱- خانم دکتر زندی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر زندی)، کلاس مجازی هفتم درس امور مسافرت و صدور بلیط – گروه ۱- از تاریخ ۵/۹/۹۷ به تاریخ ۳/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز