تغییر کلاس مجازی هفتم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – خانم مهندس مختارنامه

تغییر کلاس مجازی هفتم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – خانم مهندس مختارنامه
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مختارنامه)، تغییر کلاس مجازی هشتم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ –از تاریخ ۱۱/۹/۹۷ به تاریخ ۲۰/۹/۹۷ ساعت ۸تا ۱۰تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز