چهار جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– -گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری

چهار جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– -گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ذوالفقاری) چهار جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – در تاریخ ۷/۹/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا۱۸ و تاریخ ۱۴/۹/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۶ تا۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز