تغییر جلسه مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۱ و تجارت ۲-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر جلسه مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۱ و تجارت ۲-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) تغییر جلسه مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۱ و تجارت ۲ -گروه ۱ – از تاریخ ۸/۹/۹۷ به تاریخ ۱۴/۹/۹۷ جهت درس تجارت ۲ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و جهت درس حقوق مدنی۱ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز