دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -مهندس حدائق

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج  -گروه ۱–آقای مهندس حدائق
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حدائق)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج  –در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۷ ساعت ۱۳تا ۱۵و در تاریخ ۱۸/۹/۹۷ ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز