یادآوری :برنامه آزمایشگاه بخش کامپیوتر(نیمسال اول ۹۷)

برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر
برنامه کارگاه عمومی