دروس ارائه شده در ترم دوم ۹۷ ( ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – کلیه گرایش ها)

رشته

نام درس

تعداد واحد

مدیریت سیستمها

سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته

۳

مدیریت فناوری اطلاعات

۳

مدیریت دانش

۳

نیاز سنجی اطلاعاتی

۳

مهندسی سیستمها

۳

طراحی و تولید نرم افزار

امنیت شبکه

۳

طراحی عاملگرا

۳

مهندسی قطعات

۳

تست و نگهداری نرم افزار

۳

سیستم های اتکاپذیر

۳

تجارت الکترونیک

پایگاههای داده در تجارت الکترونیک

۳

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

۳

شبکه های اطلاعاتی

۳

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک

۳

کلیه رشته های ارشد

انگلیسی ویژه

۴