انتخاب استاد راهنمای سمینار ویژه (بهمن۹۶) رشته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

انتخاب استاد راهنمای سمینار ویژه ورودی بهمن ۹۶، از ششم اسفندماه فعال می گردد، مراحل اخذ استاد راهنما از طریق پیام هااطلاع رسانی می شود .