جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری

جبرانی کلاس مجازی دروس تجارت۳ گروه ۲ و متون حقوقی ۱-گروه ۱- آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس متون حقوقی ۱ -گروه ۱-در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ و کلاس مجازی درس تجارت۳-گروه ۲-در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۷ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز