تغییر کلاس مجازی ششم درس انرژی و محیط زیست-گروه ۱ – خانم دکتر جعفری

تغییر کلاس مجازی ششم درس انرژی و محیط زیست-گروه ۱ – خانم دکتر جعفری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر جعفری) کلاس مجازی ششم درس انرژی و محیط زیست -گروه ۱ -از تاریخ ۲۵/۱۲/۹۷ به تاریخ ۲۱/۱۲/۹۷ ساعت ۱۱ تا ۱۳ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز