اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷-