یک جلسه کلاس جبرانی درس مدیریت فناوری اطلاعات -گروه ۱- آقای دکتر خیامی

یک جلسه کلاس جبرانی درس مدیریت فناوری اطلاعات -گروه ۱- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس مدیریت فناوری اطلاعات -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی- گروه ۱- خانم عبداله زاده

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی- گروه ۱- خانم عبداله زاده
بنا به نظر استاد محترم (خانم عبداله زاده) یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی – گروه ۱-در … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و معماری ایران۲-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و معماری ایران۲-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر مبین

تغییر کلاس مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر مبین
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مبین)، کلاس مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- … ادامه...

برنامه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷

آزمایشگاه-بخش برق
برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتربرنامه کارگاه عمومیبرنامه-آز فیزیک ۱ادامه...

تغییر تاریخ برخی از آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم۹۸-۹۷

تغییر تاریخ برخی از آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷
با توجه به تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ، تاریخ برگزاری کلاسهای آزمایشگاه و کارگاهها نیز تغییر … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

یک جلسه کلاس جبرانی درس مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری
بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس مطالعات تطبیقی … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

جبرانی کلاس مجازی درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یثربی) کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ –در تاریخ ۸/۳/۹۸ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- در تاریخ ۱۲/۳/۹۸ … ادامه...

تغییر جلسه مجازی چهارم درس مالکیت معنوی-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر جلسه مجازی چهارم درس مالکیت معنوی-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) جلسه مجازی چهارم درس مالکیت معنوی -گروه ۱ – … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس تجزیه و تحلیل سیستمها گروه ۱– آقای دکتر یزدی

یک جلسه کلاس جبرانی درس تجزیه و تحلیل سیستمها گروه ۱– آقای دکتر یزدی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یزدی) یک جلسه کلاس جبرانی درس سیگنالها و … ادامه...