تغییر جلسه مجازی چهارم درس مالکیت معنوی-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر جلسه مجازی چهارم درس مالکیت معنوی-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) جلسه مجازی چهارم درس مالکیت معنوی -گروه ۱ – از تاریخ ۱۲/۲/۹۸ به تاریخ ۱۹/۲/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز