جبرانی کلاس مجازی درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

جبرانی کلاس مجازی درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یثربی) کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ –در تاریخ ۸/۳/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز