یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس حقوق بین الملل خصوصی۲ و داوری بین المللی گروه ۱-در تاریخ و ساعتهای زیر برگزار خواهد شد:
حقوق بین الملل خصوصی۲ تاریخ ۴/۳/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
داوری بین المللی تاریخ ۴/۳/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز