تغییر کلاس مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر مبین

تغییر کلاس مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- آقای دکتر مبین
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مبین)، کلاس مجازی هفتم درس حقوق مدنی ۲ -گروه ۱- از تاریخ ۱۱/۲/۹۸ به تاریخ ۱۸/۲/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز