یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهران بد)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – در تاریخ ۴/۳/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز